Česko - Polský festival historického šermu

 

Stručný popis akce:

 

Tento projekt je zaměřen na setkání široké amatérské obce zajímající se o historii okolí ve ,kterém žijí a historický šerm. Na obou stranách česko-polského pohraničí se vyskytuje řada spolků, kteří se zajímají o tuto činnost. Ve většině případů tyto skupiny a sdružení o sobě nemají tušení a proto v zájmu prohlubování vztahů by měl být uskutečněn i tento projekt. Setkají se zde příznivci nejrůznějších vývojových etap šermu a předvedou své dovednosti nejširší veřejnosti. Setkání umožní zúčastněným navázat nové kontakty, prohloubit stávající vztahy a v neposlední řadě pomůže odstraňovat jazykové, ale i kulturní bariéry. Bude i inspirací pro ostatní přihlížející i jiná zájmová uskupení, jak lze plodně trávit volný čas. Seznamuje širokou veřejnost s historií a tím je i poučná a zábavnou formou vychovává k úctě k tradicím.

 

Přeshraniční dopad:

 

Jedná se o projekt s velkým přeshraničním dopadem, při česko-polské spolupráci. Předložená neinvestiční akce se váže na snahu navázání trvalejší spolupráce mezi občany České republiky a Polské republiky, o jejich rozšiřování a navazování nové spolupráce. Cílem je překonávání relativní izolace a vykořenění občanů na obou stranách hranic. Projekt bude přispívat ke zvýšení spolupráce mezi komunitami s výhledem na společné zlepšení vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje.

 

Cíle/ očekávané výsledky / dopady:

 

Hlavním cílem akce je vytvořit novou akci, která by se měla stát tradiční akcí regionu. Návštěvníkům umožní zábavnou formou se vzdělávat. Poutavými divadelními vstupy budou seznamováni s různými historickými obdobími našich regionů,tímto se naskytnou nové marketinkové možnosti pro místní podnikatele. Vytvoření nové turistické atrakce pro příchozí návštěvníky. Projekt je založen na česko-polské spolupráci.